Regulamin kortów

Regulamin korzystania z kortów tenisowych
KALISKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO

1. Zarządcą obiektu tenisowego przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 Kalisz jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe zwanej dalej KTT.
2. Kort do gry zostaje udostępniony korzystającemu po wcześniejszym jego zarezerwowaniu.
3. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać online (dotyczy następujących godzin: poniedziałek-piątek od 9 do 22; sobota od 9 do 16; niedziela od 9 do 14 -te godziny rezerwujemy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem internetu. Pozostałe godzinny rezerwujemy telefonicznie pod numerami telefonów : 660680393, 604712151).
Rezerwować korty można bezpośrednio na stronie Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego (https://ktt.kalisz.pl/?page_id=25) lub na Korty.ORG (https://korty.org/kalisz-ktt/grafik). Do rezerwacji NIEZBĘDNE jest posiadanie konta na Korty.ORG jest ono bezpłatne. Za rezerwację nieodwołaną lub niewykorzystaną pobiera się pełną opłatę wg obowiązującego cennika. Rezerwację należy odwołać najpóźniej 24h przed ustalonym terminem korzystania z kortów. KTT uprawnione jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu na ww. nr telefonu.
4. Istnieje możliwość założenia stałej rezerwacji kortów. Za stałe rezerwacje pobierana będzie kaucja w wysokości 150,00 zł PLN, w wypadku nie odwołania stałej rezerwacji będzie pobierana opłata z ww. kaucji, stałe rezerwacje odwołujemy z ww. zasadami.
5. KTT legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które KTT nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, KTT zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez KTT, nie są pobierane opłaty.
6. Opłatę za korzystanie z kortów według obowiązującego cennika należy uiścić w całości gotówką przed rozpoczęciem gry. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, siatkowanie (i w razie potrzeby dechowanie) kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
7. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych uniemożliwiających grę po wejściu na kort tenisowy KTT zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę, jeżeli korzystanie z kortu trwać będzie krócej niż 30 minut.
8. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
9. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla nawierzchni kortu tenisowego.
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
d) zachowania czystości i porządku.
e) zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
f) wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry.
10. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych.
d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników.
f) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
11. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
12. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody KTT.
13. KTT nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
14. KTT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez Użytkownika z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
15. Użytkownik kortów tenisowych odpowiada na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, w tym za takie szkody wyrządzone przez osoby znajdujące się pod jego opieką.
16. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów itp. może nastąpić wyłącznie za zgodą KTT w formie pisemnej. Taki organizator prowadzi zajęcia we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. KTT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez organizatora uczestnikom w toku zajęć.
17. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu nie będą wpuszczane na teren kortów. Nadto w przypadku naruszania – mimo upomnienia – postanowień niniejszego regulaminu obsługa kortów uprawniona jest wyprosić z obiektu osobę zachowującą się w niewłaściwy sposób.
18. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować na adres: Kaliskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Łódzka 19,
62-800 Kalisz.
19. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją i obowiązkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu.