REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ KTT W SEZONIE 2021

ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Kaliszu (zwane dalej KTT).
2. Zgodnie z uchwałą Zarządu KTT z dn. 03.07.2021 w skład Komisji nadzorującej prawidłowość rozgrywek ligowych od dn. 03.07.2021 (zwanej dalej Komisją Ligową KTT) wchodzą: Bartosz Celer, Przemysław Zych i Jacek Cichorski.

TERMIN I MIEJSCE

3. Rozgrywki ligowe zostaną rozegrane w terminie 03.05-17.10.2021 r. (terminy te mogą zostać zmienione, ze względu na warunki atmosferyczne), na kortach Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 Kalisz (za zgodą komisji ligowej, w nadzwyczajnych sytuacjach dopuszcza się rozgrywanie pojedynczych spotkań na innych obiektach).
4. Mecze barażowe o utrzymanie w poszczególnych ligach zostaną rozegrane w terminie 2 tygodni od zakończenia rozgrywek ligowych. Termin ten może zostać przedłużony decyzją komisji ligowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

5. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica.
6. Wysokość opłaty za udział w rozgrywkach ligowych (zwanej dalej: opłatą ligową) ustala Zarząd KTT. Kwota ta zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie ktt.kalisz.pl oraz na forum facebooka: Grupa Kaliskie Towarzystwo Tenisowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
7. Opłatę ligową należy uiścić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. w sposób wskazany w ww. ogłoszeniu Zarządu. W przypadku braku uiszczenia opłaty ligowej zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek (zawodnik nie będzie klasyfikowany i spada automatycznie na ostatnie miejsce w lidze, w której gra, a na jego miejsce będzie przesunięta osoba zgodnie z punktem 41.
8. Ostateczna lista uczestników poszczególnych lig w sezonie 2021 wynikać będzie z klasyfikacji ustalonej po sezonie 2020 oraz wyników turnieju kwalifikacyjnego z 2021 roku.
9. Potwierdzenie lub rezygnację z udziału w rozgrywkach ligowych należy zgłosić do Zarządu KTT lub Komisji Ligowej KTT najpóźniej w terminie do dnia 18 kwietnia 2021 r.

SYSTEM ROZGRYWEK

10. Pierwsza i druga runda rozgrywana jest w systemie gry „każdy z każdym” – jeden mecz.
11. W drugiej rundzie mecze każdej z lig rozgrywane są w dwóch grupach: wyłącznie pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli po pierwszej rundzie miejsca 1-8 oraz 9-16.
12. Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany jest tie-break). Jeżeli obydwoje zawodnicy wyrażą zgodę, zamiast trzeciego seta można rozegrać super tie-break do 10 wygranych punktów.
13. Mecze powinny odbyć się w odstępach tygodniowych wg harmonogramu dostępnego na kortach KTT oraz na stronie Korty.org. Mecz musi zostać rozegrany w maksymalnym terminie wg zasady 1 (tydzień wynikający z harmonogramu) + kolejne 2 tygodnie (z wyłączeniem ostatnich kolejek w rundzie I i II co do których obowiązuje wyłącznie 1 dodatkowy tydzień). Zawodnicy mogą rozegrać mecz przed tym terminem wynikającym z harmonogramu.
14. Po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego zostanie rozlosowany terminarz pierwszej rundy rozgrywek. Zawodnik wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu będzie pełnił rolę gospodarza meczu.
15. Mecz uważa się za nierozegrany, jeżeli stwierdzone zostanie jego rozegranie innymi piłkami aniżeli obowiązujące w danym sezonie. Stwierdzenie musi zostać dokonane bezpośrednio przez członka władz Stowarzyszenia (Zarząd KTT, Komisja Rewizyjna KTT) lub Komisji Ligowej KTT. Dopuszcza się możliwość rozegrania meczu innymi piłkami jeżeli przed rozpoczęciem meczu nie można zakupić piłek na kortach KTT.
16. Jeżeli zawodnik rezygnuje z rozgrywek ligowych do końca maja, wyniki rozegranych przez niego meczów zostają anulowane, a zawodnik nie będzie klasyfikowany (spada automatycznie na ostatnie miejsce w lidze, w której gra).
17. Zawodnik musi rozegrać w sezonie minimum 18 z 22 wszystkich zaplanowanych spotkań, w przeciwnym razie zawodnik nie będzie klasyfikowany (spada automatycznie na ostatnie miejsce w lidze, w której gra oraz nie będzie uwzględniany przy przesunięciach do ligi wyższej). Dodatkowo jeżeli dopełnienie warunku nie zostanie spełnione w 1 rundzie (tj. 5 nierozegranych spotkań), mecze zawodnika zostają wykreślone.
18. Do rozegranych meczów zalicza się mecze niedokończone z powodu kreczu przy czym nie traktuje się jako krecz sytuacji w której przed jego rozpoczęciem z góry wiadomo, że zawodnik chce go rozpocząć wyłącznie dla jego „zaliczenia”.
19. System rozgrywek dla szóstej ligi (jeżeli taka powstanie w danym sezonie) ustala jednorazowo Komisja Ligowa KTT (jest on uzależniony od liczby startujących graczy).
* Punkty 10-14 dotyczą lig I-V
20. Ligi “dodatkowe” (np. kobieca, “wiekowe”, deblowa czy mikstowa) – ich utworzenie w każdym sezonie zatwierdza zarząd (po konsultacji z komisją ligową). Za ligę taką odpowiada konkretnie wskazana osoba (lub ew. osoby), która nie musi być członkiem zarządu lub kom. ligowej. Ligi dodatkowe mogą mieć swój osobny system rozgrywek oraz regulamin.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW MECZU

21. Obaj zawodnicy powinni podjąć wszelkie działania zmierzające do wyznaczenia terminu meczu, a w przypadku trudności w ustaleniu tego terminu zgłosić ten fakt niezwłocznie Komisji Ligowej KTT, która wyznaczy termin rozegrania meczu. Jeżeli żaden z zawodników nie powiadomił Komisji Ligowej KTT o ww. trudnościach mecz uważa się za nierozegrany. Powiadomienie nie może nastąpić później niż 7 dni przed końcem terminu na rozegranie meczu.
22. Mecz nierozegrany w pierwszym tygodniu harmonogramu na wniosek jednego z zawodników i ostatecznie nierozegrany (np. z uwagi na warunki pogodowe), będzie traktowany jako walkower dla osoby, która próbowała ustalić termin meczu w pierwszym tygodniu.
23. Gospodarz meczu: zapewnia piłki na mecz (minimum dwie nowe piłki obowiązujące na dany sezon na kortach), wpisuje po zakończonym meczu wynik do tabeli umieszczonej na kortach. Dodatkowo wynik meczu można podać na portalu Korty.org, gdzie wyliczany jest aktualny ranking. Zawodnicy mogą wyrazić obopólną zgodę na ustanowienie sędziego meczu, która to decyzja nie może być w trakcie zawodów cofnięta bez również obopólnej zgody. Każdy z członków Komisji Ligowej KTT ma prawo sędziować mecz na prośbę jednego z zawodników (dotyczy to przede wszystkim meczów pomiędzy „skonfliktowanymi” zawodnikami).
24. Zawodnicy powinni dołożyć wszelkich starań w powiadomieniu pozostałych o planowanych urlopach czy innego rodzaju utrudnieniach mających miejsce w terminie 1+2 tygodnie (w terminie 1+1 tydzień w ostatnich kolejkach I i II rundy) na rozegranie danego meczu.
25. Jeżeli mecz zostanie przerwany w trakcie rozgrywania z powodu warunków atmosferycznych, można go dokończyć wyłącznie w terminie wg zasady 1+2 (w terminie 1+1 tydzień w ostatnich kolejkach I i II rundy). W określonych przypadkach komisja ligowa może zezwolić na rozegranie spotkania poza wyżej wymienionymi ramami czasowymi.
26. Wszelkie skargi bądź wątpliwości związane z systemem i przebiegiem rozgrywek rozstrzyga Komisja Ligowa KTT. Jej decyzja jest ostateczna. W przypadku rozstrzygania sprawy związanej z ligą, w której dany członek Komisji uczestniczy, ma on obowiązek przy wydawaniu decyzji wstrzymać się od głosu oraz jego głos przejmuje jeden z członków zarządu.

II RUNDA ROZGRYWEK

27. W II rundzie ligi I – V zostaną podzielone na dwie grupy (wszystkie wyniki z I rundy zaliczone zostaną do II rundy), w których skład wchodzić będą następujący zawodnicy:
a) gr. A – zawodnicy, którzy zajęli pierwszych osiem miejsc,
b) gr. B – zawodnicy, którzy zajęli kolejnych osiem miejsc.
28. W tak utworzonych grupach zawodnicy ponownie rozegrają ze sobą jeden mecz w systemie gry „każdy z każdym”.

PUNKTACJA

29. Podliczenie wyników rozgrywek ligowych będzie przeprowadzone w sposób następujący:
– mecz wygrany 3 pkt
– mecz przegrany 1 pkt
– mecz wygrany w super tie- breaku 3 pkt (2:1 sety i 1 gem wygrany)
– mecz przegrany w super tie-breaku 1 pkt (1:2 sety i 1 gem przegrany)
– mecz nierozegrany 0 pkt
– mecz wygrany poprzez walkower 3 pkt (wynik 2:0 sety i 6:0 6:0)
– mecz przegrany poprzez walkower 0 pkt (wynik 0:2 sety i 0:6 0:6)
– mecz wygrany poprzez krecz 3 pkt (wynik od momentu kreczu wszystkie gemy zaliczane są dla zwycięzcy)
– mecz przegrany poprzez krecz 1 pkt (wynik od momentu kreczu wszystkie gemy zaliczane są dla zwycięzcy).
30. W sytuacji gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość zgromadzonych punktów o końcowej pozycji w rozgrywkach ligowych decydować będzie w następującej kolejności: bilans dwumeczu, a w przypadku gdy dotyczyć będzie to więcej niż dwóch graczy, decydować będzie „mała tabelka” z danej rundy (jeżeli trzech graczy będzie miało taki sam bilans punktowy na koniec sezonu, wówczas decyduje „mała tabelka” wyłącznie z wynikami z rundy rewanżowej – automatycznie przeliczana przez portal Korty.org).
31. Komisja Ligowa KTT może ukarać zawodnika ujemnym punktem za:
a) każde niewłaściwe jego zachowanie związane z rozgrywanymi meczami lub zachowaniem na kortach KTT (stosowne wytyczne m.in. w Kodeksie Postępowania Zawodnika Polskiego Związku Tenisowego oraz Regulaminie Kortów KTT). Komisja Ligowa KTT poza innymi szczególną uwagę przykładać będzie do obowiązku rozgrywania meczu w kompletnym stroju i tenisowym obuwiu, zakazu używania słów wulgarnych na obiekcie KTT, obrażania lub poniżania zawodnika lub osób postronnych przebywających na obiekcie KTT (również przez kibicujących), zakazu spożywania alkoholu i innych używek, przeszkadzania przez kibicujących zawodnikom rozgrywającym mecz, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą, nieopłacaniu należności za udział w lidze, nie poinformowaniu przeciwnika o odwołaniu meczu, nagminne spóźnianie się na mecze; Każdy z uczestników ma prawo zgłaszać ww. sytuacje do Komisji Ligowej KTT.
b) w przypadku powtarzających się zachowań o których mowa w punkcie 31 ust. a) Komisja Ligowa KTT może podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z dalszych rozgrywek KTT oraz o zakazie przystąpienia do nich w latach kolejnych. Ma prawo także złożyć wniosek do Zarządu o jego usunięcie ze Stowarzyszenia.
c) naczelną normą postępowania Komisji Ligowej KTT oraz Zarządu KTT jest koleżeńska idea rywalizacji sportowej w poszanowaniu dla pozostałych zawodników uczestniczących w rozgrywkach i osób przebywających na kortach KTT.
d) od ww. decyzji służy zawodnikowi odwołanie w terminie 3 dni do Zarządu KTT.

ZASADY SPADKÓW I AWANSÓW

32. W sezonie 2022 zastanie zmieniona ilość zawodników w każdej lidze z 16 na 14 osób.
33. I LIGA
a) Automatycznie do II ligi spada czterech ostatnich zawodników z grupy B.
b) Zawodnicy, którzy zajmą pozycje 3 oraz 4 w grupie B (tj. pozycje 11 i 12 w I lidze) rozegrają mecze barażowe z zawodnikami, którzy w II lidze w grupie A zajęli pozycje 2 oraz 3 w następujący sposób:
I liga gr. B poz. 3 (poz. 11 w I lidze) – II liga gr. A poz. 3
I liga gr. B poz. 4 (poz. 12 w I lidze)– II liga gr. A poz. 2.
34. II LIGA
a) Zwycięzca rozgrywek automatycznie awansuje do ligi I.
b) Automatycznie do III ligi spada siedmiu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Zawodnicy, którzy zajmą pozycje 8 w grupie A oraz 1 w grupie B (tj. poz. 9 w II lidze) rozegrają mecze barażowe z zawodnikami, którzy w III lidze w grupie A zajęli pozycje 2 oraz 3 w następujący sposób:
II liga gr. A poz. 8 – III liga gr. A poz. 3
II liga gr. B poz. 1 (poz. 9 w II lidze) – III liga gr. A poz. 2.
35. III LIGA
a) Zwycięzca rozgrywek automatycznie awansuje do ligi II.
b) Automatycznie do IV ligi spada dziesięciu ostatnich zawodników z III ligi.

36. IV LIGA
a) Zwycięzca rozgrywek automatycznie awansuje do ligi III.
b) Automatycznie do V ligi spadają zawodnicy, którzy zajęli pozycje 4-15 w IV lidze. Zawodnik, który zajął pozycję 16 w IV lidze spada do VI ligi.

37. V LIGA
a) Zwycięzca rozgrywek automatycznie awansuje do ligi IV.
b) Automatycznie do VI ligi spadają zawodnicy, którzy zajęli pozycje 2-16 w V lidze.

38. VI LIGA
Zwycięzca rozgrywek automatycznie awansuje do ligi V.
Poniższe tabele przedstawiają zbiorczo opisy z punktów 32-38.


39. Każdy zawodnik, który w danej lidze (II lub niższej) zajął pozycję 1-3 ma prawo odmówić awansu lub gry w barażach. Wniosek w takiej sprawie musi zostać należycie uzasadniony a Komisja Ligowa KTT podejmuje ostateczną decyzję o wyrażeniu lub jej odmowie zgody. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia takiego wniosku na jego miejsce wchodzą kolejni zawodnicy otrzymując uprawnienia, jakie wynikają z danej pozycji.
40. Komisja Ligowa KTT może wyrazić zgodę na przesunięcie zawodnika, na jego należycie uzasadniony wniosek, do niższej ligi w sytuacji w której nie spada on bezpośrednio. Wówczas zostaje on wyłącznie dla tych potrzeb przesunięty na miejsce spadkowe a pozostali zawodnicy są przesunięci w tabeli do góry i nabywają uprawnienia jakie przysługują im stosownie do tak wyznaczonego miejsca.
41. W sytuacji gdy w danych rozgrywkach ligowych zwolni się miejsce, wówczas o uzupełnieniu wolnego miejsca decyduje Komisja Ligowa KTT, kierując się następującym kluczem:
a) przegrany z barażu (jeżeli jest jedno wolne miejsce, a dwóch przegranych z baraży, wówczas pierwszeństwo ma ten, który w poprzednim sezonie grał w niższej lidze lub zajął wyższe miejsce w tej samej lidze)
b) osoby najwyżej klasyfikowane w lidze wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. W sprawach nadzwyczajnych ostateczną decyzję podejmuje Zarząd KTT w konsultacji z Komisją Ligową.
43. Wszelkie zgłoszenia do Komisji Ligowej KTT muszą następować po telefonicznym zgłoszeniu na numer 509 256 307 i być niezwłocznie potwierdzone na adres mailowy: Bajo96@gmail.com. Zainteresowani rozstrzygnięciem zawodnicy zostaną poinformowani przez Komisję Ligową KTT w tej samej formie.