Regulamin rozgrywek ligowych

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ KTT W SEZONIE 2022

ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Kaliszu (zwane dalej KTT).
2. W skład Komisji nadzorującej prawidłowość rozgrywek ligowych (zwanej dalej Komisją Ligową KTT) wchodzą: Bartosz Celer, Jacek Cichorski i Wojciech Rutkowski.

TERMIN I MIEJSCE
3. Rozgrywki ligowe zostaną rozegrane w terminie 02.05.2022 – 07.08.2022 r. runda I oraz 15.08.2022 – 02.10.2022 r. runda II (terminy te mogą zostać zmienione, ze względu na warunki atmosferyczne), na kortach Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 Kalisz (za zgodą komisji ligowej, w nadzwyczajnych sytuacjach dopuszcza się rozgrywanie pojedynczych spotkań na innych obiektach).
4. Mecze barażowe o utrzymanie w poszczególnych ligach zostaną rozegrane w terminie 2 tygodni od zakończenia rozgrywek ligowych. Termin ten może zostać przedłużony decyzją komisji ligowej.

ZASADY UCZESTNICTWA
5. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica.
6. Wysokość opłaty za udział w rozgrywkach ligowych (zwanej dalej: opłatą ligową) ustala Zarząd KTT. Kwota ta zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie ktt.kalisz.pl oraz na forum facebooka: Grupa Kaliskie Towarzystwo Tenisowe w terminie do dnia 07.04.2022 r.
7. Opłatę ligową należy uiścić najpóźniej do dnia 21.04.2022 r. w sposób wskazany w ww. ogłoszeniu Zarządu. W przypadku braku uiszczenia opłaty ligowej zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rozgrywkach ligowych (na jego miejsce będzie przesunięta osoba zgodnie z punktem 41).
8. Ostateczna lista uczestników poszczególnych lig w sezonie 2022 wynikać będzie z klasyfikacji ustalonej po sezonie 2021 oraz wyników turnieju kwalifikacyjnego z 2022 roku.

SYSTEM ROZGRYWEK
9. Pierwsza i druga runda rozgrywana jest w systemie gry „każdy z każdym” – jeden mecz.
10. W drugiej rundzie mecze każdej z lig rozgrywane są w dwóch grupach: wyłącznie pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli po pierwszej rundzie miejsca 1-7 oraz 8-14.
11. Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany jest tie-break). Jeżeli obydwoje zawodnicy wyrażą zgodę, zamiast trzeciego seta można rozegrać super tie-break do 10 wygranych punktów.
12. Mecze powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem dostępnym na kortach KTT i portalu www.Korty.org. Mecz musi być rozegrany w maksymalnym terminie według zasady: 1 tydzień wynikający z harmonogramu + 1 tydzień rezerwowy. Zawodnicy mogą rozegrać mecz przed terminem wynikającym z harmonogramu.
Każdemu graczowi przysługuje 2 razy „piłka tenisowa” (bombka) w sezonie, która daje przywilej o przedłużeniu kolejki o 1 tydzień bez podania przyczyny za zgodą przeciwnika. O wykorzystaniu „piłki tenisowej” musi być powiadomiona komisja ligowa przed zakończeniem tygodnia rezerwowego.
13. Po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego zostanie rozlosowany terminarz pierwszej rundy rozgrywek. Zawodnik wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu będzie pełnił rolę gospodarza meczu.
14. Mecz uważa się za nierozegrany, jeżeli stwierdzone zostanie jego rozegranie innymi piłkami aniżeli obowiązujące w danym sezonie. Stwierdzenie musi zostać dokonane bezpośrednio przez członka władz Stowarzyszenia (Zarząd KTT, Komisja Rewizyjna KTT) lub Komisji Ligowej KTT. Dopuszcza się możliwość rozegrania meczu innymi piłkami jeżeli przed rozpoczęciem meczu nie można zakupić piłek na kortach KTT.
15. Jeżeli zawodnik rezygnuje z rozgrywek ligowych przed rozegraniem 7 kolejki harmonogramu nie będzie klasyfikowany (spada automatycznie do ostatniej ligi a jego punkty zostają anulowane).
16. Zawodnik musi rozegrać w sezonie minimum 15 z 19 wszystkich zaplanowanych spotkań, w przeciwnym razie nie będzie klasyfikowany (spada automatycznie na ostatnie miejsce w lidze, w której gra oraz nie będzie uwzględniany przy przesunięciach do ligi wyższej).
17. Do rozegranych meczów zalicza się mecze niedokończone z powodu kreczu przy czym nie traktuje się jako krecz sytuacji w której przed jego rozpoczęciem z góry wiadomo, że zawodnik chce go rozpocząć wyłącznie dla jego „zaliczenia”.
18. System rozgrywek dla szóstej ligi (jeżeli taka powstanie w danym sezonie) ustala jednorazowo Komisja Ligowa KTT (jest on uzależniony od liczby startujących graczy).
19. Ligi dodatkowe (np. kobieca, wiekowe) – ich utworzenie w każdym sezonie zatwiewdza zarząd (po konsultacji z komisją ligową). Za ligę taką odpowiada konkretnie wskazana osoba, która nie musi być członkiem zarządu lub komisji ligowej. Mogą mieć swój osobny system rozgrywek oraz regulamin.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW MECZU
20. Obaj zawodnicy powinni podjąć wszelkie działania zmierzające do wyznaczenia terminu meczu, a w przypadku trudności w ustaleniu tego terminu zgłosić ten fakt niezwłocznie Komisji Ligowej KTT, która wyznaczy termin rozegrania meczu. Jeżeli żaden z zawodników nie powiadomił Komisji Ligowej KTT o ww. trudnościach mecz uważa się za nierozegrany. Powiadomienie nie może nastąpić później niż 3 dni przed końcem tygodnia rezerwowego.
21. Gospodarz meczu: zapewnia piłki na mecz minimum dwie nowe piłki (otwarte w obecności przeciwnika) obowiązujące na dany sezon na kortach, wpisuje po zakończonym meczu wynik do tabeli umieszczonej na kortach oraz dodatkowo wynik meczu obowiązkowo podać na portalu www.Korty.org , gdzie wyliczany jest aktualny ranking. Zawodnicy mogą wyrazić obopólną zgodę na ustanowienie sędziego meczu, która to decyzja nie może być w trakcie zawodów cofnięta bez również obopólnej zgody. Każdy z członków Komisji Ligowej KTT ma prawo sędziować mecz na prośbę jednego z zawodników (dotyczy to przede wszystkim meczów pomiędzy „skonfliktowanymi” zawodnikami).
22. Zawodnicy powinni dołożyć wszelkich starań w powiadomieniu pozostałych o planowanych urlopach czy innego rodzaju utrudnieniach mających miejsce w terminie 1+1 tydzień na rozegranie danego meczu.
23. Jeżeli mecz zostanie przerwany w trakcie rozgrywania z powodu warunków atmosferycznych, można go dokończyć wyłącznie w terminie wg zasady 1+1 tydzień.
24. Wszelkie skargi bądź wątpliwości związane z systemem i przebiegiem rozgrywek rozstrzyga Komisja Ligowa KTT. Jej decyzja jest ostateczna. W przypadku rozstrzygania sprawy związanej z ligą, w której dany członek Komisji uczestniczy, ma on obowiązek przy wydawaniu decyzji wstrzymać się od głosu oraz jego głos przejmuje jeden z członków zarządu.

II RUNDA ROZGRYWEK
25. W II rundzie ligi I – V zostaną podzielone na dwie grupy (wszystkie wyniki z I rundy zaliczone zostaną do II rundy), w których skład wchodzić będą następujący zawodnicy:
a) gr. A – zawodnicy, którzy zajęli pierwszych siedem miejsc,
b) gr. B – zawodnicy, którzy zajęli kolejnych siedem miejsc.
26. W tak utworzonych grupach zawodnicy ponownie rozegrają ze sobą jeden mecz w systemie gry „każdy z każdym”.

PUNKTACJA
27. Podliczenie wyników rozgrywek ligowych będzie przeprowadzone w sposób następujący:
– mecz wygrany 3 pkt
– mecz przegrany 1 pkt
– mecz wygrany w super tie- breaku 3 pkt (2:1 sety i 1 gem wygrany)
– mecz przegrany w super tie-breaku 1 pkt (1:2 sety i 1 gem przegrany)
– mecz nierozegrany 0 pkt
– mecz wygrany poprzez walkower 3 pkt (wynik 2:0 sety i 6:0 6:0)
– mecz przegrany poprzez walkower 0 pkt (wynik 0:2 sety i 0:6 0:6)
– mecz wygrany poprzez krecz 3 pkt (wynik od momentu kreczu wszystkie gemy zaliczane są dla zwycięzcy)
mecz przegrany poprzez krecz 1 pkt (wynik od momentu kreczu wszystkie gemy zaliczane są dla zwycięzcy).

28. W sytuacji gdy zawodnicy będą mieli taką samą ilość zgromadzonych punktów o końcowej pozycji w rozgrywkach ligowych decydować będzie w następującej kolejności: bilans dwumeczu, a w przypadku gdy dotyczyć będzie to więcej niż dwóch graczy, decydować będzie „mała tabelka” z danej rundy (jeżeli trzech graczy będzie miało taki sam bilans punktowy na koniec sezonu, wówczas decyduje „mała tabelka” wyłącznie z wynikami z rundy rewanżowej – automatycznie przeliczana przez portal Korty.org).
29. Komisja Ligowa KTT może ukarać zawodnika ujemnym punktem za:
a) każde niewłaściwe jego zachowanie związane z rozgrywanymi meczami lub zachowaniem na kortach KTT (stosowne wytyczne m.in. w Kodeksie Postępowania Zawodnika Polskiego Związku Tenisowego oraz Regulaminie Kortów KTT). Komisja Ligowa KTT poza innymi szczególną uwagę przykładać będzie do obowiązku rozgrywania meczu w kompletnym stroju i tenisowym obuwiu, zakazu używania słów wulgarnych na obiekcie KTT, obrażania lub poniżania zawodnika lub osób postronnych przebywających na obiekcie KTT (również przez kibicujących), zakazu spożywania alkoholu i innych używek, przeszkadzania przez kibicujących zawodnikom rozgrywającym mecz, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą, nieopłacaniu należności za udział w lidze, nie poinformowaniu przeciwnika o odwołaniu meczu, nagminne spóźnianie się na mecze; Każdy z uczestników ma prawo zgłaszać ww. sytuacje do Komisji Ligowej KTT.
b) w przypadku powtarzających się zachowań o których mowa w punkcie 21 ust. a) Komisja Ligowa KTT może podjąć decyzję o usunięciu zawodnika z dalszych rozgrywek KTT oraz o zakazie przystąpienia do nich w latach kolejnych. Ma prawo także złożyć wniosek do Zarządu o jego usunięcie ze Stowarzyszenia.
c) naczelną normą postępowania Komisji Ligowej KTT oraz Zarządu KTT jest koleżeńska idea rywalizacji sportowej w poszanowaniu dla pozostałych zawodników uczestniczących w rozgrywkach i osób przebywających na kortach KTT.
d) od ww. decyzji służy zawodnikowi odwołanie w terminie 3 dni do Zarządu KTT.

ZASADY SPADKÓW I AWANSÓW
30. I LIGA
a) Automatycznie spada trzech ostatnich zawodników z grupy B.
b) Baraż: I liga gr. B poz. 4 – II liga gr. A poz. 3
31. II LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi I.
b) Automatycznie spada czterech ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: II liga gr. B poz. 3 – III liga gr. A poz. 3
32. III LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A automatycznie awansuje do ligi II.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: III liga gr. B poz. 2 – IV liga gr. A poz. 3
33. IV LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje do ligi III.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: IV liga gr. B poz. 2 – V liga gr. A poz. 3
34. V LIGA
a) Dwóch pierwszych zawodników z grupy A awansuje ligi IV.
b) Automatycznie spada pięciu ostatnich zawodników z grupy B.
c) Baraż: V liga gr. B poz. 2 – VI liga gr. A poz. 3
35. VI LIGA
Dwóch pierwszych zawodników awansuje do ligi V.
36. Każdy zawodnik który zajął miejsce 1 i 2 automatycznie awansuje do ligi wyższej.
37. W sytuacji gdy w danych rozgrywkach ligowych zwolni się miejsce decyduje poniższa reguła:

a) przegrany z baraży jeżeli został rozegrany;
b) zawodnik będący w grupie spadkowej znajdujący się na wyższej pozycji;
c) zawodnik z niższej ligi zajmujący pozycje po awansowych;
d) powyższa zasada obowiązuje w dalszych przesunięciach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji decyduje Komisja Ligowa KTT.
39. Wszelkie zgłoszenia do Komisji Ligowej KTT muszą następować po telefonicznym zgłoszeniu na numer 509256307 i być niezwłocznie potwierdzone na adres email Bajo96@gmail.com